logotyp

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Oznámení o výši školného ve školní družině od 1. 9. 2024

Vážení rodiče,
 
dle usnesení č. 6 obecního zastupitelstva obce Sluhy ze dne 5. 6. 2024
schválilo zastupitelstvo obce výši školného ve školní družině v základní škole Sluhy pro školní rok 2024/ 2025 ve výši 400 Kč měsíčně.
 
Doposud byla výše měsíční úplaty stanovována podle daných pravidel ředitelkou školy.
Od 1. ledna 2024 došlo v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě této novely
od 1. 9. 2024 nově stanovuje v těchto školách a školských zařízeních výši úplaty zřizovatel školy.
 
Školné ve výši 400 Kč budou rodiče zasílat opět na účet školní družiny č. 2801311115/2010 jako tomu bylo doposud. 
 
Nárok na osvobození od úplaty ve školní družině mají rodiny, které pobírají přídavek na dítě.
O osvobození od úplaty může zákonný zástupce žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost doloží zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. V této souvislosti je zákonný zástupce povinen škole bezodkladně oznámit, pokud přestane přídavek pobírat. 
 
Děkuji.
 
S pozdravem

Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
ZŠ a MŠ Sluhy 
 
tel: 736 701 351

PROVOZ DRUŽINY

Základní informace o provozu školní družiny
ZŠ a MŠ Sluhy
ve školním roce 2023/ 2024

 

 1. Žák ZŠ Sluhy bude přihlášen do školní družiny po vyplnění a podepsání Přihlášky do školní družiny
     svým zákonným zástupcem.

 2. V Přihlášce do školní družiny uvede zákonný zástupce mimo své emailové adresy nejméně dva
     funkční telefonní kontakty na zákonné zástupce
.

 3. Výše poplatku za školní družinu je stanovena na 250 Kč za 1 měsíc (nezávisle na počtu dní docházky).
      Poplatek se hradí souhrnně za měsíce září až prosinec v částce 1000 Kč (= 4x250 Kč).
      Úhradu poplatku proveďte nejpozději do 10. září 2023.

 4. Souhrnnou platbu na měsíce leden až červen 2024 v částce 1500 Kč (=6x250 Kč) proveďte též
     převodem nejpozději do 15. ledna 2024 dle stejných náležitostí.

 5. Platby proveďte převodem na číslo účtu 2801311115/2010, nezapomeňte vždy uvést variabilní
     symbol dítěte 
(stejný var. symbol jako u platby za stravné)!  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno
     a příjmení dítěte a účel platby (družina).

 6. Ranní provoz školní družiny: od 6,30 hodin do 8,00 hodin.
     Pro děti přihlášené do školní družiny je budova školy otevřena od 6,30 do 7,45 hodin.
     Od 7,45 do 8,00 je vchod budovy školy uzavřen.
     V 8,00 hodin je budova školy otevřena pro všechny děti a uzavírá se v 8,15 hodin, kdy začíná výuka.

 7. Po vstupu do školy je každý žák povinen se v šatně přezout a převléknout a bez prodlení odcházet
     do učebny družiny. V době epidemické situace je žák povinen po přezutí a převléknutí použít
     dezinfekční prostředek na ruce. Žák se nesmí zdržovat v jiných prostorách školy!

 8. Odpolední provoz školní družiny: od oběda do 17,10 hodin.
     Vyzvedávání a odchod žáka ze školní družiny je možný pouze v čase od oběda do 13,15 hodin a pak
     následně od 14,30 hodin do 17,10 hodin.
     V době od 13,15 do 14,30 hodin probíhá ve školní družině řízená výchovně-vzdělávací činnost, v této
     době si rodiče děti nevyzvedávají!

 9. Přesný čas odchodu žáka ze ŠD uvede zákonný zástupce v Přihlášce na začátku školního roku
     do tabulky Záznam o uvolnění dítěte ze ŠD.

10. Má-li být dítě uvolněno dříve než v hodinu určenou v přihlášce a odchází-li samo, musí se prokázat
      písemným prohlášením rodičů - Uvolněnka ze školní družiny, které obsahuje jméno a příjmení
      dítěte, datum a čas odchodu a čitelný podpis zákonného zástupce (týká se především starších
      žáků). Telefonická žádost  je nepřípustná. Toto písemné prohlášení rodičů se ve škole zakládá.

11. Vydání dítěte ze školní družiny jiné osobě než zákonnému zástupci bude povoleno pouze na
       základě písemné žádosti rodičů - Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny, které může
       zákonný zástupce vyplnit již na začátku školního roku. Tato písemná žádost se ve škole  zakládá.
       Pedagogický pracovník je oprávněn v případě potřeby požadovat po zmocněnci prokázání totožnosti.

Základní škola a Mateřská škola Sluhy

Sluhy 29, 250 63 p. Mratín
IČO: 70990883
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Telefon : tel. 736 701 351
Email: reditel@zsmssluhy.cz

Datová schránka:
dn9mshu
Domů
  • image 37
  • image 38
  • image 39
  • image 40
  • image 61
  • image 62
  • image 63
  • image 64
  • image 65

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign