logotyp

Zápis ZŠ

Zápis do ZŠ pro děti z Ukrajiny

Zápis do Základní školy pro děti z Ukrajiny

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola a Mateřská škola Sluhy, Sluhy 29, 250 63 p. Mratín oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23.

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 12.7. - 14.7. 2022 od 15 do 18 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a Mateřská škola Sluhy, Sluhy 29

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:  maximálně do kapacity jednotlivých tříd.

 Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi v příloze, nebo lze vyzvednout osobně v základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії див. додаток

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      докмент дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.
4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

5. Kritéria pro přijetí - Критерії прийому

а) spádovost - místo bydliště v obcích Sluhy a Mratín - водозбір - місце проживання в Слуги Мратін
b) kapacita tříd - місткість класу

 • K zápisu je nutné přijít osobně s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce (pokud není stanoveno jinak).
 • Při zápisu je nutno doložit doklad místa pobytu (nájemní smlouvu, smlouvu o ubytování, ...)
 • Zápis bude probíhat pouze formálně. Není nutná přítomnost dítěte.

 

Informace o výsledcích zápisu

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Zveřejnění přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšeno na webových stránkách školy a u hlavního vchodu školy.

Ve Sluhách dne 1. 7. 2022

                                                                                             Mgr. Kateřina Rychlá

ředitelka základní školy/ Директор початкової школи


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ - VÝSLEDKY

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 Základní škola a Mateřská škola Sluhy, rozhodla na základě podaných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:
Uchazeč:
148 přijat/a
149 přijat/a
150 přijat/a
151 přijat/a
152 přijat/a
153 přijat/a
155 přijat/a
156 přijat/a
157 přijat/a
158 přijat/a
159 přijat/a
160 přijat/a
161 přijat/a
162 přijat/a
163 přijat/a
165 přijat/a
166 přijat/a
167 přijat/a
168 přijat/a
169 přijat/a
170 přijat/a
171 přijat/a
173 přijat/a
175 přijat/a
203 přijat/a
205 přijat/a

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
pro školní rok 2022/ 2023,
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) budou do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/ 2023 přijaté:

 1. děti narozené v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
 2. děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok

 

Řádný termín zápisu proběhne v pondělí 4. dubna 2022 od 14,00 do 17,00 hodin.
Zápis proběhne prezenčně.
Náhradní termín je stanoven na pondělí 11. dubna 2022 od 14,00 do 16,00 hodin.

Rodiče přinesou s sebou:

 • svůj občanský průkaz
 • rodný list dítěte + jeho kopii
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – vyplněnou a podepsanou

 

 • případně Žádost o odklad povinné školní docházky
 • pokud byl dítěti v loňském roce udělen odklad školní docházky, přinese rodič také rozhodnutí o povolení tohoto odkladu

Pokud se rodiče nemohou k zápisu dostavit ve stanoveném termínu, nechť kontaktují
ředitelku školy na emailu kate.rychla@seznam.cz.
Nemáte-li doma možnost tisku či kopírování, potřebné formuláře k vyplnění dostanete na místě.

 

Jak zažádat o odklad povinné školní docházky

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Doporučení o odkladu ze školského poradenského zařízení
 • Doporučení o odkladu od pediatra nebo odborného lékaře

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je ideální, když tak učiní písemně v den zápisu, na který rovnou přinese doporučení z PPP či SPC
a doporučení od dětského nebo odborného lékaře.
O odklad povinné školní docházky je možné požádat ředitelku školy nejpozději do 30. 4. 2022.
Doporučení z PPP či SPC a doporučení od lékaře je nutné dodat ředitelce školy nejpozději do 31. 5. 2022.
Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Zveřejnění na webových stránkách se u přijatých dětí považuje za doručené.
Rozhodnutí vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy  nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Sluhy, Sluhy 29, 250 63 p. Mratín.



Základní škola a Mateřská škola Sluhy

Sluhy 29, 250 63 p. Mratín
IČO: 70990883
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Telefon : tel. 736 701 351
Email: reditel@zsmssluhy.cz

Datová schránka:
dn9mshu
Domů
 • image 37
 • image 38
 • image 39
 • image 40

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign