logotyp

Zápis MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  Doplňující zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sluhy rozhodla na základě podaných žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v souladu s právními předpisy § 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) a s přihlédnutím ke kritériím stanoveným pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Sluhy od 1. 9. 2022, takto:

 

Uchazeč:
392 přijat/a
 
404 nepřijat/a

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává
u ředitelky Základní školy a Mateřské školy Sluhy a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

Informace pro zákonné zástupce přijatých dětí - rozhodnutí o přijetí Vám nebudou zaslána poštou,
tímto vyvěšením se považují kladná rozhodnutí za zveřejněná.
V písemné podobě si mohou zákonní zástupci tato rozhodnutí vyzvednout u ředitelky školy.

Informace pro zákonné zástupce nepřijatých dětí - rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci vyzvednou
v písemné podobě u ředitelky školy.

 

Datum zveřejnění:  12. 9. 2022  v 13,00 hodin

 

                                                                                                                             Mgr. Kateřina Rychlá v.r,


                                                                                                                                    ředitelka školy

Doplňující zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní a Mateřské školy Sluhy vypisuje doplňující zápis do mateřské školy,

který proběhne v týdnu 

od  5. do 11. září 2022

z důvodu uvolnění slovy jednoho místa v mateřské škole.
Nástup přijatého dítěte do mateřské školy bude ke dni 15. 9. 2022. 

Doplňující zápis do mateřské školy proběhne písemnou formou.

Požadované dokumenty mohou rodiče poslat emailem na adresu reditel@zsmssluhy.cz nebo
podat v pracovních dnech osobně v kanceláři školy.

Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Děti, které k 15. 9. 2022 dovrší věk tří let. Mladší dítě není možno přijmout.

2. Děti dle věku - od nejstaršího po nejmladší s trvalým pobytem dítěte na území obce Sluhy.

3. Trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů na území obce Sluhy.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná pravidla.

K zápisu rodiče - zákonní zástupci – podají tyto doklady:

1. kompletně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Sluhy

2. kompletně vyplněný Evidenční list s potvrzením lékaře

3. čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte v obci Sluhy

4. kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte

5. kopii rodného listu dítěte

Formuláře Žádost a Evidenční list najdete ke stažení na webových stránkách školy zsmssluhy.cz

UPOZORNĚNÍ! Rodiče, kteří podávali žádost v termínu řádného zápisu v květnu letošního roku,

podají pouze Žádost o přijetí (již nemusí podávat žádné další doklady)!

Vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

Ředitelka školy vydá do 12. září 2022 rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, a to jak na webových stránkách školy, tak vylepením na vstupních dveřích mateřské školy po dobu 15 dní.

Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude k vyzvednutí v ředitelně školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou.

Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny

Oznámení o konání zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání
ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Ředitel základní školy Základní škola a Mateřská škola Sluhy, Sluhy 29, 250 63 p. Mratín

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23.

 Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Termín zápisu: 12.7. - 14.7. 2022 od 15 do 18 hod.

Místo zápisu: budova základní školy - Základní škola a Mateřská škola Sluhy, Sluhy 29

 Předpokládaný počet přijímaných: 0 žáků

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

b) vízový doklad dítěte

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

d) doklad o místě pobytu v obci Sluhy

e) potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

 O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

 Kritéria pro přijetí:

а) spádovost - místo bydliště v obci Sluhy b) děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou 3 let věku

c) kapacita mateřské školy

Zápis bude probíhat pouze formálně. Není nutná přítomnost dítěte.

K zápisu je nutné přijít osobně s příslušnými doklady.

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude vyvěšeno pod přidělenými registračními čísly na webových stránkách školy a na budově školy.

 

Ve Sluhách dne 1. 7. 2022

Mgr. Kateřina Rychlá

ředitelka základní školy/ Директор початкової школи

Informace k zápisu

Řádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 PROBĚHNE V TÝDNU V TÝDNU OD 2. 5. DO 6. 5. 2022

v odpoledních hodinách od 14 do 17 hodin.

 

Řádný zápis do naší mateřské školy proběhne formou osobní účasti rodiče
po předchozí telefonické domluvě a to v ředitelně školy.

Ve školním roce 2022/2023 budeme přijímat do MŠ jen tolik dětí, kolik dětí bude odcházet do základní školy nebo do přípravné třídy, do naplnění kapacity školky.

V případě, že si rodiče nejsou jistí nástupem jejich dítěte do mateřské školy a mají možnost být s dítětem ještě další rok doma, prosíme, učiňte tak. Dítě je pro MŠ zralé nejdříve ve 3 letech, některé děti až ve 4 letech. Nutným předpokladem je, že bude dítě zvládat sebeobslužné návyky (do MŠ již není možné chodit s plenkami).

 

K zápisu se rodiče - zákonní zástupci - dostaví s těmito doklady:

1. kompletně vyplněná žádost

2. kompletně vyplněný Evidenční list s potvrzením lékaře

3. čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte v obci Sluhy

4. občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

5. rodný list dítěte + jeho kopie

 

Vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

Ředitelka školy vydá ode dne 6. 5. 2022 do 30ti dní rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, a to jak na webových stránkách školy, tak vylepením na vstupních dveřích mateřské školy po dobu 15 dní.

Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude k vyzvednutí v ředitelně školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou.

 

Informační rodičovská schůzka k nástupu nových dětí do MŠ proběhne dne 20. 6. 2022 od 17:00 hodin v mateřské školce.

 V případě dalších dotazů pište na email  kate.rychla@seznam.cz.

Základní škola a Mateřská škola Sluhy

Sluhy 29, 250 63 p. Mratín
IČO: 70990883
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Telefon : tel. 736 701 351
Email: reditel@zsmssluhy.cz

Datová schránka:
dn9mshu
Domů
  • image 37
  • image 38
  • image 39
  • image 40

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign